top of page

זמן לינארי וזמן מרחבי, בזמן קורונה

זמן נפלא זה, שבו כל הזמנים על פני כדור הארץ התאחדו לכדי קו אחד של זמן עצירה, הופך להיות לזמן אצירה, במובן של אוצרות.

תפיסת הזמן הלינארית, שהייתה שכיחה בתודעת האדם על פני כדור הארץ הביאה בתרבויות הכלכליות החזקות לכאורה, תכנונים של העצמת שפע וחיזוק האחיזה בחומר.

מחשבה זו לא הביאה בחשבון את האוכלוסיה החלשה על פני הכדור, משל הייתה שקופה בעיני הכובשים.

לשם הבהרה נאמר, כי כיבוש יכול להתבטא בשלל צורות, גלויות או סמויות, בתרבויות שונות ובזמני היסטוריה שונים.

כעת ההיסטוריה מביאה היסטריה, המשטחת את זמן העתיד לכדי צמצום עד כדי הווה מוחלט. אין שום ידיעה לינארית מתמשכת של מה יקרה עם הכדור בזמן עתיד.

הווה מוחלט זה מאחד ומייצר מכנה משותף שבו הכובשים והנכבשים, מייצרים הדהוד של מראה משתקפת, בו החלשים והחזקים מתגלים כאותה הדמות.

אין דמות של חזק, החזק הופך חלש, והחלש הופך חזק.

היפוך תפיסה זה שבין התרבויות תפקידו להחזיר לאדם ככלל את אמונתו בעצמו, בקשר שלו אל הבריאה ובעיקר את כבודו העצמי.

כבוד שבא מתוך הידיעה כי הוא אחד בעולם מבחינת יחיד, ואחד, מבחינת כל אדם יהא יחד עם כולם, ויתאחד לכלל מקשה נשמתית אחת.

הזמן הנפלא הזה, בו יתגלו עוד פלאי העולם, מבקש להסיט את המבט מן הזמן הלינארי אל הזמן המרחבי.

זמן מרחבי, הוא זמן תודעה, הנשענת על הודיה פנימית לכל הקיים -ובעיקר על כך, שיש לו לאדם הזכות להשתתף במעשה פלאים זה של הבריאה.

הוירוס של הכתר מביא עצמו על פי כל עקרונות הטבע, על כל יופיים ומתאפשר לו לאדם לראות גם במי שבא לנגף אותו את יופיו.

תזכורת זו של היופי יכולה להיות כמו חיוך של הבריאה אל קטנותו של האדם, כמו שמחייך מבוגר אל ילד מתפעם.

מכה קלה זו בכתף של הכדור באה להעיר את בני האדם להתבונן ביופי. יופיו של העולם, התפיסה המרחבית של חוסר התועלת שבתפיסת זמן לינארי, הבאת השקט אל ההתבוננות הפנימית-כל אלה תפקידם להביא סדר חדש.

בסדר חדש זה יסרבו חלק מן האנשים לחזור אל הסדר הישן, ויבקשו להכליל בתודעתם תפיסת זמן מרחבית האומרת- כל החוויות כולן יש להן ערך, ואין צורך לשעבד את ההווה לטובת העתיד.

הסדר החדש יבקש לחיות בתוך הווה מתמשך.

הווה מתמשך פירושו זמן מרחבי.

מבורכים, טובלים ביופי, נשמו את יופייה של הבריאה דווקא בזמן זה בו הכל מתכווץ לכלל שלמות של הולדה מחדש.

הזמינו חברים להצטרף אלינו לקבוצה שיקבלו גם הם מתנות שמיים ומחשבות מטיבות על החיים.

https://www.facebook.com/groups/tikshurimladerech/

bottom of page