top of page

קורונה- תקשור שבין מחלה לחמלה

נשאלתי שוב בקשר למסרים לגבי הקורונה.

זה נעשה ברור יותר ויותר, "המחלה" - היא "ההחפצה" - של עצמנו, של זולתינו, של כדור הארץ.

"התרופה"- היא חמלה. החמלה היא האינטימיות, שכן היא מקבלת את כל היש מבלי לשפוט.

על מנת שנוכל לקיים אינטימיות, אנו נדרשים ל"ניקיון פנימי".

הנה כאן, מצטטת שוב את שני התקשורים.

ובברכת אהבה שלמה ואינטימית, הרבה בריאות.

התקשור הראשון שהגיע:

התקשור בנושא הקורונה:

" אותו שיכרון חושים כנושא הפחד, מאפשר לאדם לקבל פרספקטיבה חדשה, פרספקטיבה של חמלה כלפי כל היש.

התפיסה כי העולם אכן קטן וכי המרחקים התקצרו, הולידה את הרצון "לבלוע את העולם"- כמו מגרש שעשועים אינסופי נהרו בני האדם בין התרבויות, להתרועע ובעיקר להנות "ממה שאפשר לקבל".

הקורונה מבקשת כעת מבני האדם את הערבות ההדדית.

אין רחוק, אין קרוב, אין מלוכסני עיניים או אדומי שיער, יש בני אדם בשעת מצוקה, ואם נולד נגע במקום מסוים בעולם, אין מי שיכול להרחיק עצמו מן הדאגה.

המקום אכן מקום קטן במובן שכל בני האדם נושאים אותם חלומות ואותן מחלות, ומשיש הפרדה וניצול, אין ניצולים.

מגפה שמתפשטת בעולם מבקשת לאמר לבני האדם, היו ערבים זה לזה, קחו אחריות על "הנשאות"- אתם יודעים כעת במודעות מלאה כי מעבירים אתם זה לזה נגע. הפכו נא את המגע ביניכם לזה המביא ענג, במובן של אהבת האדם באשר היא. במובן של לקיחת אחריות מלאה להחלים את העולם.

על כן נדרשת עצירה, עצירה זו מאפשרת התבוננות על התנועה, מה תכליתה, מקורה, רצונותיה, האם היא תנועה שמכבדת את הזר או תנועה של פלישה, שאומרת - "הנה לנו ארץ חדשה, הבה ונבזוז אוצרותיה, אלא החומריים, התרבותיים, או האנושיים"-

כאן נולדת תנועה חדשה, הרבה יותר זהירה ומתבוננת, זו המאחדת בין האנשים, זו הרואה את המכנה המשותף, זו שבאה מתוך רצון לכבד, להוקיר, להושיט יד לעזרה וליצור אחוות אחים, אחוות עולם."

והנה התרופה:

הקורונה מלמדת אותנו שיעור אדיר וחשוב על אינטימיות.

עכשיו, כשכל אחד מפחד מהרוק של השני, והרוק הוא הכי "נשיקה" - כמה מילים בתקשור על אינטימיות וערבות הדדית.

מאחלת לכולנו בריאות, ואהבת אמת בין כולנו, לכולנו.

התקשור בנושא הקורונה בהקשר- אינטימיות.

" האינטימיות מבקשת את הערבות ההדדית הגבוהה מכל.

שצריך אדם שיהיה "נקי" עם עצמו, על מנת ידע עצמו, עצמיותו ביושר פנימי.

וכשהוא מערבב נפשו, גופו ורוחו עם זולתו - יודע, כי הוא מעניק לאהובים עליו את החלקים הטהורים ביותר של עצמו, באהבה שלמה ובביטחון מלא."

שבת שלום ושלווה יקרות ויקרים, אהובות ואהובים, הרבה שמחה, בריאות והכרת הטוב שלנו ושל אלה שאנחנו אוהבים ואוהבים אותנו.

bottom of page