top of page

תקשור בנושא: אומץ לב


אומץ לב הוא ההכרה בחיים, בכוחם ועצמתם לחצות כל תווך, גם זה המכחיד אותם.

הידיעה של ההוויה הפנימית, מתוך חיבה והסכמה להתמסר לבחירתה, מלווים את האדם בזמנים בהם הכרתו הערה מסרבת לדרך.

ידיעה זו היא היא אומץ הלב הנדרש בשעת צרה.

ידיעה זו, היא ידיעת האהבה, זו שישנה, ואין לה תכלית ואין תחילה ואין לה סוף או עצירה.

התפשטות זו שבתוך הלב, היא אומץ הלב, שאינו מתאמץ כלל וכלל, אלא ההפך, מרפה, ומרפא.

bottom of page